Транспортна академія України (ТАУ) - це всеукраїнська громадська наукова організація, створена на добровільних засадах провідними вченими і видатними інженерами, колективами наукових і навчальних закладів та підприємств сфери транспортного комплексу для цілеспрямованого розвитку наукової і науково-технічної діяльності, підвищення ефективності транспортного комплексу, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідних робіт та впровадження їхніх результатів, обміну досвідом.

     Академія діє за такими основними науковими напрямками: авіаційний транспорт, автомобільний транспорт, автодорожній комплекс, залізничний транспорт, морський транспорт, річковий транспорт, кібернетичні проблеми авіакосмічних та транспортних систем; промисловий залізничний, міський, трубопровідний транспорт, нові та нетрадиційні види транспорту; транспортне будівництво; проблеми медицини на транспорті; економіка транспорту; правові проблеми на транспорті.

     Рішенням Загальних зборів членів ТАУ у 2004 році Президентом ТАУ був обраний Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор, ректор Національного транспортного університету М.Ф.Дмитриченко.      Академія заснована 31 березня 1992 року Установчими зборами і є найвищою формою громадської організації наукового забезпечення інноваційного розвитку транспорту, ефективного транспортного забезпечення економіки держави і створення нових видів техніки та технологій, підвищення рівня безпеки транспорту.

     У своїй діяльності Академія керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами, Статутом ТАУ і будує свою роботу на принципах добровільності, демократичного самоврядування, рівноправності, гласності, колегіальності керівництва, творчої активності усіх її членів.

     В Академію можуть входити колективи науково-дослідних та проектно-технологічних інститутів, навчальних закладів, наукових бібліотек, підприємств, асоціацій, обчислювальних центрів та інших організацій, які поділяють цілі та завдання Академії і дотримуються вимог її Статуту.

     Академія співпрацює з Національною академією наук України, галузевими академіями наук України та академіями зарубіжних країн.

     Академія має регіональні наукові центри (Південний, Центральний, Західний, Східний і Північно-Східний), які об’єднують 18 областей України.

     Головною метою діяльності Академії є визначення перспектив розвитку транспортного комплексу України, участь у формуванні і виконанні програм науково-технічного прогресу в галузі транспортного комплексу, створенні та вдосконаленні наукоємних технологій для висококомп’ютеризованих виробництв майбутнього, їх комплексної автоматизації, широкої інформатизації, охорони довкілля.

Основними завданнями Академії є: